Δασική Νομοθεσία σημαντικά άρθρα

Δείτε πόσο απλά είναι τα πράγματα στην Ελλάδα για την κατάρτηση των Δασικών Χαρτών.

Διαβάστε παρακάτω τις περί διαφόρων περιπτώσεων Νομοθετικές διατάξεις αποφάσεις κ.τ.λ. για τις οποίες πρέπει να είμαστε ενήμεροι εαν θέλουμε να λεγόμαστε σωστοί και ενημερωμένοι επαγγελματίες.

Τόσο χαρτί που ξοδέψατε,  δεντράκι δεν αφήσατε.

 • Οδηγία εφαρμογής της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 998/1979 ως ισχύει, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 12 ν. 4315/2014. Εγκύκλιος 145957/4835/4-10-2016 (ΑΔΑ: 739Δ4653Π8-ΛΒΜ)
 • Με το άρθρο 50 του ν. 4423/2016  (ΦΕΚ Α´ 182) τροποποιείται η περίπτωση α´ της παρ. 8 του άρθρου 14 του Ν. 998/1979 (αφορά την διαδικασία χαρακτηρισμού εκτάσεων επί των οποίων σχεδιάζεται η ανάπτυξη μεγάλων επενδύσεων, ή η λειτουργία Επιχειρηματικών Πάρκων του Ν. 3982/2011 ή τουριστικών εγκαταστάσεων ή εγκαταστάσεων αποθήκευσης, διαχείρισης ή επεξεργασίας στερεών και υγρών απο- βλήτων, ή η εγκατάσταση μεγάλων έργων υποδομής, μεταλλείων, λατομείων ως και σταθμών Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ. με χρήση Α.Π.Ε,….)
 • Αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας στις περιπτώσεις τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου και επί οριοθετημένων οικισμών. Εγκύκλιος 129867/4859 π.ε./8-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΚΘΓ4653Π8-Θ4Ε)
 • Περί χορηγήσεως από τον οικείο Δασάρχη πιστοποιητικού για τον οριστικό και αμετάκλητο χαρακτήρα εκτάσεως. Εγκύκλιος 138626/1668/6-4-2016 (ΑΔΑ: ΨΒΩΛ4653Π8-17Δ)
 • Ορισμός επιστημονικών κριτηρίων και συνεκτιμώμενων στοιχείων για την υπαγωγή εκτάσεων στις περιπτώσεις των παραγράφων 1, 2 και 5 του άρθρου 3 του Ν. 998/1979. Π.Δ. 32/2016 (ΦΕΚ Α´46) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: ΩΑ354653Π8-ΣΛΧ]
 • Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 67 του N. 998/1979, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 39 του N. 4280/2014. Υ.Α. 136255/683/7-3-2016 (ΦΕΚ Β´ 767) [και στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΠΖΥ4653Π8-Χ6Φ]
 • Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 137349/893/19-2-2016 (ΑΔΑ: 75ΚΜ4653Π8-2ΧΝ)
 • Καταβολή παραβόλου για τη συζήτηση αντιρρήσεων στις Τεχνικές Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (Τ.Ε.Ε.Α.). Εγκύκλιος 136714/684/10-2-2016 (ΑΔΑ: 7ΘΧΒ4653Π8-ΘΟΞ)
 • Αποδοχή Γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου Δασών (Προσδιορισμός της έννοιας πεδινών εκτάσεων των περιπτώσεων 5α και 5β της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του νόμου 998/1979 ως ισχύει). Υ.Α. 134151/6760/22-12-2015 (ΑΔΑ: ΒΖ0Θ4653Π8-ΘΕΟ)
 • Διευκρινήσεις επί της εφαρμογής των άρθρων 24, όπως τροποποιεί την παράγραφο 5 του νόμου 998/1979, και 26 νόμου 4351/2015 (ΦΕΚ 164/Α΄). Εγκύκλιος 134152/6806/17-12-2015 (ΑΔΑ: ΩΚΨΗ4653Π8-ΞΩ7)
 • Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές. Εγκύκλιος 130150/5234/1-10-2015 (ΑΔΑ: 6ΙΞΓ465ΦΘΗ-ΩΗ2).
 • «Ενέργειες επί δικαστικών αποφάσεων που αναφέρονται στη μη νόμιμη σύνθεση της Επιτροπής Επίλυσης Δασικών Αμφισβητήσεων, λόγω της συμμετοχής δικαστικού σε αυτές». Εγκύκλιος 130229/5005/24-9-2015 (ΑΔΑ: ΩΩ44465ΦΘΗ-Ψ1Ω)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 13289/7-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1716). Τροποποίηση και συμπλήρωση της απόφασης με την Υ.Α. 13922/20-8-2015 (ΦΕΚ Β´ 1806)
 • Περί καταβολής παραβόλου για την εξέταση αντιρρήσεων ενώπιον της Ε.Ε.Δ.Α. από φυσικό ή νομικό πρόσωπο έχοντος έννομο συμφέρον. Εγκύκλιος 126805/3387/30-6-2015 (ΑΔΑ: 624Ν465ΦΘΗ-ΗΘ0)
 • Καθορισμός δικαιολογητικών για την έκδοση: (Α) απόφασης έγκρισης επέμβασης και (Β) πράξεως πληροφοριακού χαρακτήρα. Υ.Α. 115973/6088/27-10-2014 (ΦΕΚ Β’ 2961). Η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ → ΑΔΑ: ΩΑ9Θ0-Α3Μ
 • Καθορισμός του τύπου και των απαιτουμένων στοιχείων της αίτησης για την έκδοση Πράξης Χαρακτηρισμού καθώς και του τύπου, του περιεχομένου και των στοιχείων της ανωτέρω πράξης χαρακτηρισμού ως και της απόφασης της Επιτροπής επί των αντιρρήσεων κατ’ αυτής. Υ.Α. 118790/7487/22-10-2014 (ΦΕΚ Β′ 3632) [η απόφαση στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: ΩΗ0Ξ0-Σ6Δ)]
 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (pdf) (docx)
 • ΠΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥ (docx)
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΕΩΝ (pdf) (doc απόσπασμα)
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ (docx)
 • «Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 14 του Νόµου 998/1979 (ΦΕΚ Α΄ 289) όπως τροποποιήθηκε µε το Νόµο 4280/2014 (ΦΕΚ Α΄159) και οδηγίες χρήσης της εφαρµογής καταχώρησης πράξεων χαρακτηρισµού εκτάσεων».  115198/5538 /6-10-2014 (ΑΔΑ: Β8370-ΑΑΙ)
 • Ίδρυση και λειτουργία ειδικού δικτυακού τόπου για την ανάρτηση των αποφάσεων των πράξεων χαρακτηρισμού, σύμφωνα με το άρθρο 14 του Νόμου 998/1979 (ΦΕΚ Α ́ 289) όπως τροποποιήθηκε με το Νόμο 4280/2014 (ΦΕΚ Α ́159). ΚΥΑ 115198/5538/6-10-2014 (ΦΕΚ Β΄2640)
 • Δημοσίευση Απόφασης για τον καθορισμό ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Εγκύκλιος  112594/4411/8.8.2014 (Β2Υ00-5ΩΝ)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Υ.Α. 12179/2.7.2014 (ΦΕΚ Β΄1893)
 • ∆υνατότητα έκδοσης αδειών δόµησης στις εκτάσεις των παραγράφων 6β & 6γ του άρθρου 3 του νόµου 998/1979. Εγκύκλιος 133340/3030/5.7.2013 (ΑΔΑ: ΒΛ4Ρ0-Ζ09). Για τα σχετικά (εγκύκλιες διαταγές, γνωμοδότηση ΝΣΚ, δείτε ΕΔΩ)
 • Προστασία και Διαχείριση Υδατορευμάτων. Έγγραφο 130938/2294/22-5-2013
 • Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 9814/ 17.5.2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1222/20.5.2013) «Καθορισμός ημερησίων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» Υ.Α. 11463/6-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1393)
 • Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. Y.A. 9814/17.5.2013 (ΦΕΚ 1122 Β΄)
 • Δασικές εκτάσεις για τις οποίες εκδόθηκαν νόμιμες διοικητικές πράξεις, κατ’ εφαρμογή της αγροτικής νομοθεσίας Εγκύκλιος 179179/4841π.ε./21-1-2013 
 • Προθεσμίες στο πλαίσιο της ενδικοφανούς διαδικασίας χαρακτηρισμού δασικών εκτάσεων. Απόφαση 4064/2012 ΣτΕ
 • ν. 4061/2012 Διαχείριση και προστασία ακινήτων Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων − Ρύθμιση εμπραγμάτων δικαιωμάτων και λοιπές διατάξεις.
 • Χαρακτηρισμός εκτάσεως ως δασικής ή μη (έκδοση οικοδομικής άδειας) Εγκύκλιος 3401/21-6-2011 (ΑΔΑ: 4Α3Υ0-Μ6)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 114 ν.1892/1990 και 71 παρ. 1 & 2 ν.998/1979 μετά την έκδοση των 3759/2009 και 49/2010 αποφάσεων του ΣτΕ. Εγκύκλιος 204252/4380/18-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0Ψ0-Τ)
 • Διευκρινήσεις για τον χαρακτηρισμό εκτάσεων στη Ρόδο, Κω & Ν. Λέρο. Αριθμ. 185334/27/20-1-2010 (απάντηση επί ερωτήματος)
 • Οδηγίες για την εφαρμογή αρθ. 36 Ν.3698/2008. Εγκύκλιος 97870/2248/07-05-2209
 • Χαρακτηρισμός εποικιστικών εκτάσεων. Οδηγία 4007/3.12.2008
 • Οδηγίες προς τις Περιφερειακές Δασικές Υπηρεσίες. Εγκύκλιος 101769/1994/21-11-2008
 • Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με τον Χαρακτηρισμό και την προστασία δασικών εκτάσεων. Εγκύκλιος 88416/529/1-12-2000
 • Οδηγίες σχετικά με τον χαρακτηρισμό των εκτάσεων. Εγκύκλιος 87234/7539/3-9-1997 (προσοχή – ανάκληση).
 • Χαρακτηρισμός σύμφωνα με το Ιταλικό Κτηματολόγιο. Αριθμ. 88847/3901/9-6-1989 απάντηση επι αναφοράς
 • Οδηγίες για την εφαρμογή του Νόμου 998/1979 «περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας». Εγκύκλιος 159140/1077/12-3-80

 

Leave a Reply

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *