Πε. Δεκ 7th, 2023

Category: Uncategorized

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο Κατεβάστε το τεύχος από τον παρακάτω σύνδεσμο. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΨΗΦΙΑΚΩΝ_ΑΡΧΕΙΩΝ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_v1.0

Visit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Linkedin