Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης

Καθορισμός του τρόπου και της διαδικασίας χορήγησης της έγκρισης γεωργικής εκμετάλλευσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των υποχρεώσεων του δικαιούχου και κάθε[…]

Read more

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστε τις Τεχνικές Προδιαγραφές για την υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων στο Κτηματολόγιο Κατεβάστε το τεύχος από τον παρακάτω σύνδεσμο. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ_ΨΗΦΙΑΚΩΝ_ΑΡΧΕΙΩΝ_ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ_v1.0

Read more